Инвеститорски контрол на Вашия обект (ремонт или строеж) е необходим за предотвратяване на най-разпространените неизгодни условия, залагани в договори и оферти, както и за осигуряването на контрол на влаганите материали и качеството на изпълнение. Нашите специалисти ще Ви помогнат с документацията и контрола на качеството на Вашия обект.

  • консултантски и административни услуги при проектиране, строителство и реализация на обекти
  • оценка на съответствието на инвестиционните проекти
  • комплексен доклад за издаване на разрешение на строеж
  • технически контрол по част „Конструктивна” на инвестиционния проект
  • инвеститорски контрол и координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация.
  • енергиен паспорт на сгради
  • проучване, съгласуване и одобрение на инвестиционни проекти
  • предварителни договори с експлоатационните дружества
  • координация между отделните участници в проектантския и строителен процес
  • линейни графици по време на строителството